Электронная библиотека » Owen Jones

Книги автора Owen Jones

  • 31 декабря 2021, 18:40
Скачать книгу මළවුන්ගේ මධ්‍යස්ථානය автора Owen Jones

Жанр: Жанр неизвестен


බගඩඩ හ අකර දපරතමනත ගබඩවක දරණ බමබයක පපර ගස අහසක සපපසවර පමණ පදගයන සහ සවකයන දසම ගණනක ජවතකෂයට පත වය. කට කක තළද, ආගමකට හ දශපනයට සමබනධයක නත බවක පනනනට තබ නව භෂණ සමයක ස, ව පර පස බකයන හතකම අපහසතවයකට ඇද දම, අනකමප වරහත මරගන මරන බමබ පරහරයන සද වය. චන රජය පරගණක පරවණයන...

  • 6 октября 2021, 00:00
Скачать книгу ”Daddy's Hobby” автора Owen Jones

Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза


Лек была четвертым ребенком в обычной семье, занимающейся выращиванием риса в северном рисовом поясе Таиланда. Она не ожидала, что ее жизнь будет как-то отличаться от жизни ее одноклассниц: несколько лет работы на полях, рождение нескольких детей, передача...

  • 31 августа 2021, 00:40
Скачать книгу ඇන්ඩ්‍රොපොව්ගේ කොවුලා автора Owen Jones

Жанр: Жанр неизвестен


මය යන මනසක තමට මතක හම ව වඩතම වශමයජනක පදගයග කතව වසතර කරය, ඔහ යරක යනවන හඳනවන දකෂ, සවයට භෂවදයක. එය ජපනය, ජරමනය, තරකය, ඇමරක එකසත ජනපදය, කනඩව සහ එකසත රජධනය යන රටව අතර ගඩනග ආදරය, එඩතරබව, ඔතතකරවන හ අනතරයන වට ගතනව කතවක. නමත වශෂයන සවයට දශය, එකදහස නවසය හතතව දශකයට...

  • 31 августа 2021, 00:40
Скачать книгу ANDROPOV ရဲ့ CUCKOO автора Owen Jones

Жанр: Жанр неизвестен


သလနပလတစ ဦ သညသတခသမတငအသဖယအကငဆ၊ ဆဗယကဘသဗဒပညရင Yourikoiko ၏အဖစအပကကပနပပသည။ ဂပန၊ ဂမန၊ တရက၊ ယအကစအ၊ ကနဒနငယကတတငတညရပ၊ အထသဖငဆဗယကယနယခနစဆယတငတညရသည။ ဒတယကမဘစစအပကဇကစတနနငဂပနနငငတတငမငပငမစဝကသနရတငမဖခသမနကလနစ ဦ သညတဆရနသတငမပစမနငတဆကသည။ သတကအစမတလပဘ ၀ တစလကလဆကပအဆကအသယလပကတယ။ ဒပမယတစယကကသမကစစတကနတတငပညကကညခငတယ။...

  • 5 августа 2021, 00:40
Скачать книгу Zavrnjeni автора Owen Jones

Жанр: Жанр неизвестен


Heng Lee se je nenadoma začel počutiti precej nenavadno, zato se je naročil pri lokalni zdravilki, ki je čisto slučajno njegova teta. Opravila je nekaj testov in ugotovila, da Heng nima krvi. Kako bo to sporočil svoji družini in kaj bodo glede tega ukrenili?

Heng...

  • 18 июня 2021, 03:40
Скачать книгу Эндүүрэл автора Owen Jones

Жанр: Жанр неизвестен


еган бол ер бусын мэдрэмжтэй арав орчим насны охин бөгөөд чадварыг нь ойлгож туслах хэн нэгнийг хайж байгаа ... боловч тийм хүн олдоогүй л байна

“Эндүүрэл” бол гэрийнхнийхээ хэний ч хийж чадахгүй зүйлийг өөрөө хийх чадвартай гэдгээ улам бүр ухаарч буй,...

  • 18 июня 2021, 03:40
Скачать книгу වෙස් ගත් මිනිසුන් автора Owen Jones

Жанр: Жанр неизвестен


හනග ට හදසයම අමත හඟමක දනනනට පටන ගත බවන, ඔහ තම නනදණය වන, එම පරදශය කටටඩය බමට යය. ඇය පරකෂණ කහපයක සද කර හනගට රධරය නමත බව තරණය කරය, නමත ඔහ ඔහග පව අයට ඒ බව කස පවසනනද? ඔවන ඒ ගන කමක කරන ඇතද?

හනග  යන ඕසය දශ සමවට ඉත ආසනනව උතර තයනතය චය රයට ඊසන දසන දෂකර කඳකර පදසක...

  • 17 июня 2021, 00:00
Скачать книгу Заблуждение автора Owen Jones

Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза


Меган – подросток-экстрасенс, который не может найти никого, кто помог бы ей понять свои способности... никто из смертных.

«Заблуждение» – это небольшой рассказ о растущем осознании одной молодой девушкой того, что она способна делать то, чего никто из...

  • 29 апреля 2021, 10:54
Скачать книгу కోపాన్ని నిగ్రహించుకోవడం автора Owen Jones

Жанр: Жанр неизвестен


మత్తం ప్రపంచ జనాభాల కపం భయంకరమైన రటుత పరుగుతందని చాలా మంది నమ్ముతారు. వివిధ కారణాలు ప్రతిపాదించబడ్డాయి, వాటిల కన్ని: టలివిజన్ మరియు చిత్రాలల హింస; ప్రాసస్ చసిన ఆహారంల రసాయనాలు మరియు ఇ-సంఖ్యలు; పంటలపై మందులు చల్లడం; విమానం నుండి జరిప కమికల్-ట్రయల్స్; మద్యం...

  • 7 апреля 2021, 23:34
Скачать книгу Misforståelsen автора Owen Jones

Жанр: Жанр неизвестен


Megan er en psykisk tenåring som ikke kan finne noen som kan hjelpe henne med å forstå kreftene sine...ingen som lever kan gjøre det.

Beskrivelse av Misforståelsen.

“Misforståelsen” er en novelle om en ung jentes voksende forståelse av at hun er i stand...

Последние отзывы
2022-09-26 12:24:36
Ирина: Когда только открываешь дневник и начинаешь читать о том, как работает терапия, как распределяется ответственность в этом процессе, про чувства во время терапии и т.д. буквально в каждой строчке чувствуется такое бережное отношение к читателям, внимательное, заботливое, но при этом уважительное и с позиции «взрослый-взрослому»....
2022-09-21 12:13:31
Андрей: Читал книгу с перерывами. Инсайт за инсайтом. После прочтения прошла неделя, иногда накрывает еще. К прочтению рекомендую.
2022-09-18 16:26:30
Veledar: Двоякие чувства вызывает книга. С одной стороны, может увеличить тяжесть суицидальных мыслей, если они присутствуют. А с другой, возможно, подтолкнет к попыткам поразмышлять над своей жизнью и, если повезет, то приведет к решению начать все с чистого листа....
Популярные книги за неделю


Рекомендациисообщить о неприемлемом содержании